Měříme absolutní prostorovou polohu koleje (APK)

Bc. David Mašek | 27. 7. 2017

V rámci geodetických činností na dráze se naše společnost zpočátku orientovala především na oblast vytyčování, zaměřování a zpracování dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí, zejména zabezpečovacích a sdělovacích kabelů. Postupně jsme začali vykonávat vedle funkce provozního geodeta i činnosti spadající do náplně geodeta hlavního. To pro nás znamenalo posun do oblasti měření a kontroly železničního bodového pole (ŽBP), vytyčování a zaměřování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) jednotlivých stavebních objektů a samozřejmě i vyhotovení finální dokumentace - souborného zpracování. V současné době jsme schopni našim zákazníkům nabídnout i geodetické práce týkající se měření a zpracování absolutní prostorové polohy koleje – APK.

Měříme absolutní prostorovou polohu koleje (APK)

Využíváme vozík APK

Vlastní měření prostorové polohy koleje probíhá pomocí vozíku APK. Obsluhu vozíku tvoří měřická skupina s vedoucím prací s odbornou způsobilostí dle Zam1 Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy (účinnost od 1. 4. 2017). Vycházíme ze schváleného ŽBP, u kterého provedeme zahuštění tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými pevnými body činila zhruba padesát metrů. Samozřejmě zde záleží i na charakteru jednotlivých tratí, ke kterým je přistupováno dle M20/MP004 Metodického pokynu pro měření prostorové polohy koleje (účinnost od 11. 3. 2016). Takto zahuštěné bodové pole musí být před vlastním měřením APK schváleno příslušným správcem PPK – prostorové polohy koleje. Měříme totální stanicí, která je postavena a zhorizontována na volném stanovisku. Každé takové stanovisko se zorientuje minimálně na 4 body bodového pole. Ideální počet je však alespoň 6 bodů pro případ, že nám některá z orientací nevyjde.

Na vozíku pro měření APK si nastavíme požadovaný rozestup bodů na koleji. Může to být po 5, 8 či 12 metrech. Totální stanice sleduje pomocí technologie Autolock odrazný hranol umístěný na vozíku a při každém zastavení automaticky zaměří jeho aktuální polohu. Obsluha vozíku APK dostává od čidel akustické informace, kdy má vozík zastavit a kdy může opět pokračovat v jízdě.

Výstupem měření APK je zápisník měřených dat, který se dále zpracovává a počítá v programu Kokeš Rail. Po výpočtu máme k dispozici přesnou polohu osy koleje, rozchod kolejnic a převýšení jednotlivých kolejnicových pásů. Tato data se následně porovnají s projektem koleje. Porovnaná data se poté předávají ve speciálních formátech obsluze automatické strojní podbíječky (ASP) a také příslušnému správci PPK způsobem předepsaným dle SŽDC S3, díl III.

Na základě těchto dat ASP provede nastavení zdvihů a posunů koleje do projektované polohy. Automatická strojní podbíječka následně projede celý podbíjený úsek a podle nastavení posunuje a zvedá kolejnicové pásy do požadované polohy. Po projetí podbíjeného úseku se provede další měření APK s následným zpracováním a vyhodnocením dat včetně jejich porovnání s projektem koleje. Celý postup se opakuje tak dlouho, dokud není kolej umístěna v projektované poloze nebo v dopustné odchylce dle ČSN 73 6360-2 (viz Příloha 3 – Posouzení PPK, adresářová struktura [B.3] dle čl. 6.5.3.), která představuje 10 mm u nové kolejnice a 15 mm u staré kolejnice.