Rozhovor s Martinem Hrdličkou o transformaci Komory geodetů a kartografů

| 2. 10. 2017

Komora geodetů a kartografů v minulém roce neuspěla ve své snaze prosadit ustanovení komory ze zákona. I to byl jeden z důvodů, proč někteří její představitelé začali uvažovat o trasformaci komory do jiného uskupení, které by bylo silnější a hájilo zájmy všech subjektů podnikajících v oboru geodézie. Pro časopis Zeměměřič nám více o nově vznikající asociaci v rozhovoru přiblížil Ing. Martin Hrdlička, majitel firmy HRDLIČKA spol. s r. o. a aktivní člen komory.

Už delší dobu se diskutovala vize vzniku Svazu podnikatelů v geodézii. Slyšel jsem, že jste motorem této vize. Co Vás k tomu vede? 

Geodézie jako obor se dlouhodobě potýká s nedostatečnou prestiží v očích celé společnosti, což se negativně odráží i na ekonomiku celého oboru a příjmy nejen firem, ale i zaměstnanců působících v tomto oboru. To se zase zpětně odráží v tom, že plno kvalitních lidí a mozků z oboru odchází, protože jinde najdou lepší uplatnění a podmínky. Mojí iniciativou proto není pouze pomoci oboru jako celku, ale chceme se v rámci nově vznikající asociace zaměřit především na postavení podnikatelského sektoru v geodézii mezi jinými obory podnikání.

Jaké jsou hlavní cíle asociace? Co od toho očekáváte Vy osobně? 

Cíle se trochu odrážejí i v názvu, který ještě postupně dolaďujeme. Pracovní název byl zatím zvolen jako Asociace podnikatelů v geomatice (APG), nicméně samotný název bude procházet ještě další diskuzí. Po vzniku asociace budou otevřeny dveře i pro připojení dalších příbuzných organizací. Nechceme totiž naše aktivity zaměřovat pouze na oblast čisté geodézie. Pokud obor má mít budoucnost, tak musíme mít schopnost zasahovat i do jiných příbuzných oborů. V naší firmě HRDLIČKA jsme tuto myšlenku nazvali „geodézie v souvislostech“.

Já osobně jako vlastník jedné z těch větších geodetických firem očekávám od nové asociace především to, že by měla lépe zastávat zájmy podnikatelských subjektů v geodézii – a to směrem ke státní správě, a především pak v oblasti legislativy. Čekám, že bude lépe reprezentovat obor a tím přispěje i k podpoře našeho firemního podnikání, to říkám zcela otevřeně. Jsme přeci organizace zřizované za účelem vytváření zisku.

Očekávám od toho, že se povede zastavit společenský sestup oboru geodézie, což zpětně přispěje ke kvalitě a výnosnosti našeho podnikání. Nicméně jsem si vědom, že ani firma s více než 100 zaměstnanci nemůže bojovat jako sám voják v poli a potřebujeme spojenectví dalších podnikatelských subjektů v oboru. Přestože si v mnohých zakázkách s kolegy konkurujeme, máme společné zájmy a musíme se umět domluvit a alespoň v některých věcech táhnout za jeden provaz.

V jakém stavu jsou teď jednání? 

V rámci komory geodetů nedávno vznikla na úrovni představenstva rozšířená pracovní skupina, která zpracovala koncepci asociace. Ta je doplněna o rozhodovací a příspěvkový systém a předběžný rozpočet. A na představě, jak by tato transformovaná komora měla fungovat, jaké má ideje a cíle, jsme již prakticky ve shodě.

Jak se bude pokračovat dál? 

S představou asociace a jejích cílů budou jednotliví budoucí členové objíždět přes léto další geodetické firmy a budou prověřovat jejich zájem o členství. Současně budou vznikat stanovy a během podzimu by měla být svolána valná hromada stávající komory geodetů, na které by mělo dojít k její transformaci.

Proč by se měly připojit i ostatní firmy? 

Samozřejmě úspěch našeho společného snažení se odvíjí od počtu členů a jejich osobní angažovanosti. Vyzývám tedy všechny majitele geodetických firem, pojďte s námi do toho, protože bychom měli podnikání v geodézii povznést na úroveň, kterou si zaslouží! Bohužel stávající prestiž oboru, především z ekonomického hlediska, neodpovídá skutečnému významu práce geodetických firem na stavbách, v katastru nemovitostí v digitálních datech apod. A to chceme přeci společně všichni změnit.

Zdroj: Rozhovor pro časopis Zeměměřič 7+8/2017