Reference

Podívejte se, co o nás říkají naši zákazníci.

 • „Pasportizace zeleně”

  Společnost HRDLIČKA zpracovala ve městě Mělník zakázku charakteru inventarizace dřevin a pasportu zeleně. Digitální data pasportu byla předána v potřebné kvalitě a termínu.

  Ing. Luboš Chrudimský
  vedoucí oddělení informatiky

 • „Geodetické práce”

  Společnost HRDLIČKA pro nás realizovala kompletní geodetické práce (zaměření dokumentace skutečného provedení stavby, zpřesnění dokumentace, zpracování geometrických plánů věcných břemen, uzavírání smluv o zřízení věcného břemene a rozhodnutí o omezení vlastnického práva).

  Ing. Roman Badin
  technický ředitel

 • „Kompletní geodetické práce”

  Společnost HRDLIČKA spol. s r.o. pro AŽD Praha s.r.o. – Montážní závod Kolín poskytuje kompletní geodetické práce již více jak 15 let. Na stavbách se spoléháme, že práce provozního a hlavního geodeta bude vždy realizována dle požadavků investora.

  Ing. Václav Pařízek
  ředitel MZ Kolín

 • „Trasování VTL plynovodů Pražské plynárenské Distribuce”

  Díky spolupráci se společností HRDLIČKA se nám podařilo zajistit vyhledání všech tras našich plynovodů, které neměly požadovanou polohovou přesnost. Následným zaměřením vyhledaných tras jsme získali kompletní dokumentaci v jednotné struktuře s potřebnými atributy dokumentovaných prvků plynovodní sítě, včetně hloubek uložení těchto plynovodů.

  Daniel Souček
  vedoucí správy technické dokumentace a GIS

 • „Geometrické plány pro přípravu stavby dálnice D6”

  Na jednom z úseků připravované dálnice D6 jsme spolupracovali také s firmou HRDLIČKA, která zpracovávala oddělovací geometrické plány pro výkup pozemků z důvodu realizace stavby. Vše proběhlo v dohodnutých termínech a požadované kvalitě.

  Bc. Lukáš Hnízdil
  ředitel Správa Karlovy Vary

 • „Kompletace dokumentace sítí elektronických komunikací pro Kabelovou televizi Kadaň”

  Dokumentaci našich sítí nám firma HRDLIČKA zpracovala podle našich představ a spolupracujeme i nadále na průběžné aktualizaci dat.

  Ing. Petra Dudková
  ředitelka společnosti

 • „Nepostradatelný pomocník UtilityReport”

  Aplikace UtilityReport se pro nás stala nepostradatelným pomocníkem, kdy nám do značné míry zjednodušuje práci při vyjadřování k existenci sítí ve správě naší společnosti. Automatizovaná filtrace negativních vyjádření funguje bezchybně. Dnes se již větší část žadatelů na nás obrací právě touto cestou a její působení je tak stále více znát.

  Ing. Stanislav Votruba
  ředitel sekce Správa energetického majetku

 • „Technicko-provozní evidence toků”

  “Firma HRDLIČKA pro nás realizovala již mnoho zakázek technicko-provozní evidence vodních toků a dalších speciálních geodetických prací. Rozumí zadání, plní naše požadavky, dodržují termíny, přicházejí s návrhy na zlepšení a poměr cena/výkon je pro nás zcela vyhovující.”

  Filip Janda
  technik

 • „UtilityReport je jedinečným pomocníkem pro stavebníky”

  Aplikaceí UtilityReport je jedinečným pomocníkem pro stavebníky, kteří na jednom místě naleznou potřebné prvotní informace o sítích technické infrastruktury na území dotčeném navrhovanou  stavbou a mají možnost s některými vlastníky těchto sítí přímo z této aplikace komunikovat.

  Vladimíra Helebrantová
  vedoucí technického oddělení

 • „Společnost HRDLIČKA nám pomáhá řešit problematiku věcných břemen”

  Se společností HRDLIČKA spolupracujeme řadu let. Mimo jiné nám pomáhá řešit složitou problematiku zřizování věcných břemen. Výborná orientace společnosti HRDLIČKA v této oblasti výrazně přispívá k úspěšnému dokončení těchto administrativních činností ke spokojenosti všech našich koncových odběratelů.

  Dana Mrvová
  řízení výstavby, E.ON Česká republika, s.r.o.

 • „Historické ortofotomapy slouží našim pracovníkům při analýzách územního rozvoje”

  Díky společnosti HRDLIČKA dnes máme k dispozici digitální historickou orotofotomapu z 30., 70. a 80. let minulého století, která velmi dobře slouží jak našim pracovníkům při analýzách rozvoje území našeho města, tak i např. studentům jako podklad pro jejich studium historie a územního rozvoje.

  LOGO: Město Olomouc

  Ing. Jiří Fišer
  vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Olomouc

 • „Firma HRDLIČKA nám zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb”

  Firma HRDLIČKA pro naši společnost mimo jiné poskytuje geodetické služby při pořizování dokumentace průběhů sítí elektřiny a plynu. Dále zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb, což pomáhá udržovat dokumentaci v jednotné formě a kvalitě.

  Ing. Jiří Sulek
  vedoucí, správa technické evidence a GIS

 • „Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis”

  Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis od roku 1996. Starají se nám o geodetickou část provozní dokumentace, udržují aktuální datové sady státního mapového díla, předávají informace státní správě o umístění technické infrastruktury (poskytování údajů o území pro ÚAP) a zajišťují další specifické mapové podklady podle našeho zadání.

  Ing. Václav Čechura
  specialista koncepce a strategie PS

 • „Aplikaci UtilityReport ocení nejen stavebníci rodinných domků”

  Aplikaci UtilityReport ocení nejen stavebníci rodinných domků, kteří zadáním několika informací o stavbě do webového formuláře získají do své schránky vyjádření od správců sítí pro stavební úřad a ulehčí si tak zdlouhavé obcházení těchto institucí popřípadě ušetří peníze a nemusí si na tyto činnosti najímat odborné firmy.

  LOGO: Město Olomouc

  Ing. Jiří Fišer
  vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Olomouce

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]