• Územní studie krajiny

  Nabízíme kompletní zpracování územních studií krajiny. Tento dokument chápeme jako zásadní téma pro rozvoj a ochranu krajiny v propojení se zastavěným územím. Měl by se stát základním dokumentem pro plánovací a rozhodovací činnost jednotlivých orgánů, protože může propojovat jednotlivé obce a zcelovat celý region. Doposud se územní plánování převážně zaměřovalo na zastavěná území a ve volné krajině se plánování řešilo jen v chráněných oblastech. V době, kdy je naše krajina čím dál častěji ohrožena nedostatkem vody, je nezbytné nástroje územního plánování více využívat. Pro územní studie krajiny je nutno propojit architekty, vodohospodáře, krajinné architekty, ÚSES.

 • Studie odtokových poměrů

  Zabýváme se zpracováním studií odtokových poměrů (vodohospodářská studie), které požadují státní pozemkové úřady před zahájením komplexních pozemkových úprav. Výstupem studie je analýza území a následný návrh opatření. Obsahem analýzy území jsou terénní průzkumy, vyhodnocení odtokových a erozních poměrů, vyhodnocení stávající územně plánovací dokumentace a identifikace melioračních staveb. Návrh opatření musí respektovat připomínky dotčených vlastníků, uživatelů půdy a dotčených orgánů státní správy. Rozsah studie je většinou určen hydrologickou hranicí povodí IV. řádu. Výsledkem je rámcový návrh cestní sítě, komplexní návrh protierozních a protipovodňových opatření se stanovením jejich účinnosti s vazbou na prvky ÚSES.

 • Hrdlička – Katastr nemovitostí | Vytyčování

  Pozemkové úpravy

  Pro státní správu, konkrétně pro státní pozemkové úřady, zpracováváme jednoduché i komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Zajišťujeme komplexní zpracování pozemkových úprav, tj. vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu, zaměření zájmového území, zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav, tvorbu plánu společných zařízení, vypořádání nároků vlastníků pozemků, tvorbu návrhu nového uspořádání pozemků a digitální katastrální mapy, vytyčení nově navržených pozemků od návrhu nového uspořádání po vytyčení nových hranic pozemků po schválené úpravě. Jsme aktivními členy Asociace pozemkových úprav.

Členství a odborné certifikace

 • Hrdlička CSGK
 • Hrdlička KGK
 • Hrdlička ICT
 • loho-okresni-hospodarska-komora
 • logo-asociace-pozemkovych-uprav
 • Mark_3EC_IMS_rectangle_h [Převedený]

Kdo si nás chválí

 • LOGO: Město Olomouc